Prototype Helsinki

Mikä on Prototype Helsinki?

Vuosina 2010-2013 Helsinkiin on noussut suuri määrä ryhmiä, liikkeitä ja toimijoita, joita yhdistää uudenlaisen kaupunkikulttuurin synnyttäminen ja aktiivisen, osallistavan kaupunkilaisuuden edistäminen konkreettisen toiminnan kautta. Ryhmille on ominaista aktiivinen, vapaaehtoisvoimin pyörivä toiminta sekä demokraattinen, litteää hierarkiaa toteuttava toimintamalli. Käytännön toiminta koostuu kaupunkilaisia eri tavoin osallistavien tapahtumien järjestämisestä, kansalaisvaikuttamisesta, kaupunkiympäristön kehitystä koskevasta tutkimuksesta sekä kaupunkilaisten ja eri alojen asiantuntijoiden välisestä yhteistyöstä. Ryhmillä on monia yhteisiä piirteitä ja tavoitteita, mutta tähän asti ne ovat toimineet pitkälti erillisinä, rinnakkaisina aloitteina.

 Prototype Helsinki kokoaa kaikki merkittävimmät Helsingissä toimivat, uutta kaupunkikulttuuria luovat ja kansalaisvaikuttamista edistävät tahot yhdeksi verkostoksi. Verkoston tarkoituksena on toimia eri toimijoita yhdistävänä neutraalina kehyksenä, joka mahdollistaa laajemman yhteistyön ja jakamisen eri tahojen välillä, lisätä vuorovaikutusta kaupunkilaisverkostojen, kaupungin virastojen ja virkamiesten välillä sekä kasvattaa kansalaistoiminnan vaikuttavuutta, jatkuvuutta, näkyvyyttä ja toimintaresursseja pitkällä tähtäimellä.

Prototype Helsinki on syntynyt eri ryhmissä toimivien kaupunkiaktiivien yhteisestä aloitteesta syyskuussa 2012, ja sen toiminta pyritään vakiinnuttamaan vuosien 2013-2014 aikana. Tähän mennessä verkoston toiminta on koostunut ryhmille ominaisten toimintamallien kartoittamisesta ja dokumentoinnista, yhteistyöhankkeiden sekä uusien, yhteistyöhön ja jakamiseen perustuvien toimintastrategioiden kehittämisestä. Syksyllä 2013 Prototype Helsinki järjestää kaupunkilaisille suunnatun työpajasarjan osana Helsingin kaupunginkirjaston järjestämää Kaupunkiverstasta, minkä ohella se keskittyy ryhmien ja Helsingin kaupungin välistä vuorovaikutusta ja yhteistä oppimista tukevan tietopankin kokoamiseen ja verkossa julkaistavan oppimisalustan rakentamiseen. Kootun tiedon pohjalta kirjoitetaan ja toimitetaan kaupunkilaisille, aktivistiverkostoille ja kaupungin virkamiehille suunnattu kaupunkiaktivismiopas.

Mainokset