Prototype Helsinki

Tavoitteet

Prototype Helsingin ensisijaisena tavoitteena on koota ruohonjuuritason toimijoiden omaamaa hiljaista tietoa ja osaamista yhteen paikkaan, muokata sitä ymmärrettävään ja julkisesti jaettavissa olevaan muotoon sekä kanavoida tietoa sekä olemassa oleville ryhmille että vaikuttamisesta kiinnostuneille kaupunkilaisille. Tiedon ja osaamisen siirtäminen yksittäisiltä ryhmiltä yhteiseen käyttöön tapahtuu laajan  kartoituksen, haastatteluiden, kenttätutkimuksen sekä kirjallisen materiaalin kokoamisen kautta. Ryhmiä ja hankkeita koskeva tieto ja materiaali kootaan internetiin avoimeen oppimisalustaan, josta kuka tahansa voi helposti saada tukea oman aloitteen tekemiseen tai tapahtuman järjestämiseen.

Toinen keskeinen tavoite on mahdollistaa vuorovaikutus sekä pitkäjänteinen yhteistyö kaupunkilaisten, ruohonjuuritason toimijoiden ja Helsingin kaupungin välillä. Tarkoituksena on rakentaa yhteistyötä ja yhteisymmärrystä näiden eri tasoilla toimivien tahojen välille järjestämällä yhteisiä tapaamisia, työpajoja ja tiedotustilaisuuksia.

Yhteistyön pohjalta luodaan toimintamalli, jonka avulla kehitysvaiheessa olevia kaupunkielämän osa-alueita voidaan testata käytännössä ennen niitä koskevien lopullisten päätösten tekemistä. Mallin kautta ruohonjuuritasolla toimivat tahot tarjoamat oman laajamittaisen osaamisensa ja asiantuntemuksensa kaupunkisuunnittelijoiden ja päättäjien käyttöön. Vähitellen malli pyritään vakiinnuttamaan osaksi julkista päätöksenteon prosessia.

Kolmantena tavoitteena on rakentaa Helsingissä testattavan toimintamallin pohjalta universaalimpi malli, jota voidaan soveltaa Uudenmaan muilla alueilla sekä muissa suomalaisissa kaupungeissa että kansainvälisesti.

Mainokset